LeetCode

给定一个已按照升序排列 的有序数组,找到两个数使得它们相加之和等于目标数。

函数应该返回这两个下标值 index1 和 index2,其中 index1 必须小于 index2

说明:

  • 返回的下标值(index1 和 index2)不是从零开始的。
  • 你可以假设每个输入只对应唯一的答案,而且你不可以重复使用相同的元素。

示例:

1
2
3
4
>输入: numbers = [2, 7, 11, 15], target = 9
>输出: [1,2]
>解释: 27 之和等于目标数 9 。因此 index1 = 1, index2 = 2
>

解题思路

  • 需要一个变量记录第一位的下标
  • 循环使用大于第一位的下标值进行计算判断

代码实现

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
class  {
public int[] twoSum(int[] numbers, int target) {
int first = 0;
for (int i = first+1; i < numbers.length; i++) {
if(numbers[first]+numbers[i]==target)return new int[]{first+1,i+1};
if(numbers[first]+numbers[i]>target||i+1>=numbers.length){
i = ++first;
}
}
return null;
}
}

思维拓展

优化代码,使用双指针的方式,向中间位置靠拢,具体看代码实现

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
class  {
public int[] twoSum(int[] numbers, int target) {
int i = 0;
int j = numbers.length - 1;
int other = target - numbers[0];
while (numbers[j] > other) {
j--;
}
while (i < j) {
int result = numbers[i] + numbers[j];
if (result == target) {
return new int[]{i + 1, j + 1};
} else if (result < target) {
i++;
} else {
j--;
}
}
return new int[2];
}
}

总结

双指针中间向中间位置靠拢