AssetBundle的简单使用

最近看到了一个很好的游戏开发框架GameFramework,正在学习中,它封装了一套的AB包的打包工具以及管理化的更新下载,感觉非常好用,充一下电,查阅了一些网上的博客以及翻阅5.X书籍整理了一份AssetBundle的简单使用。

概述

平时我们将资源放入Unity项目的目录内时编辑器会自动帮我们将资源编码成Unity能识别的资源(会生成.meta文件)以便项目加载使用。Resources.Load()是我们常见的资源加载方式,但仅限于对Assets/Resources目录下的资源加载,并且此目录在打包时会被全部打到包里去,这种方式适用于在开发项目起初就定死的一些资源。而有些项目需要热更新替换部分原资源以及动态新增加一些资源,这对于已经发布的项目来说这种加载方式就不能满足了。

此时,Unity的另一种资源加载方式就能很好的解决这个问题–AssetBundle,俗称AB包。它能将资源文件通过Unity的API或者工具打包成一个AB资源包文件,然后在代码中通过API读取这个资源包来加载包里面的资源文件。它的好处在于它完全支持动态更改,不用在项目起初就决定,项目只需要更新AB包而不需要从新下载项目包就能达到更新效果。

制作AssetBundle资源包

准备资源

在Unity中找到需要打包的资源(图片、文本、预设等等要打包的资源),选中它会在Unity的属性面板右下角看到AssetBundle属性设置。
AssetBundle属性设置
图中①②分别为打包出来后的主名和后缀名,设置好后打包出来将输出该文件名的AB包文件。几个文件都设为相同名称的话,将会把它们都打包到该AB包中。
这里值得一提的是所有输出的AB包在打包时都会生成对应的Manifest文件,它是用来处理AB包内资源的依赖关系。假设这个AB包中的A、B预设分别用到了J图片,打包过程中不会重复将J图打入包中,如果A做了改变不用J图了,系统打包也不会全部重新打包,只更新A到包中。

打包

打AB资源包需要用到API:BuildPipeline.BuildAssetBundles,为了方便使用,制作一个编辑器运行脚本来执行打包。新建一个AssetBundles文件夹作为AB包的输出目录。

[MenuItem("Assets/Build AssetBundles")]
  static void BuildAllAssetBundles()
  { 
    BuildPipeline.BuildAssetBundles(Application.dataPath + "/AssetBundles",
     BuildAssetBundleOptions.ChunkBasedCompression, BuildTarget.StandaloneWindows);
  }

此API的参数第一个为输出路径,第二个为打包设置(压缩、带hash、完整、全部重新打包..等等),第三个为目标平台。 将此脚本放入Editor文件夹编译成功后,编辑器的Assets菜单下增加了BuildAllAssetBundles的选项,单击过后就开始打AB包了。
AB包输出目录
打包后增加了四个文件,分别对应了总包的AB文件和对应的Manifest文件,以及测试用的unlock.bb的AB包及Manifest文件。

加载AssetBundle资源包

加载AssetBundle

非缓存机制的加载,下载后不会放入Unity引擎特定缓存区。 (url为本地或远端的AB包路径)

WWW www = new WWW(url);
AssetBundle assetBundle = www.assetBundle;

此模式下也可以通过AssetBundle.LoadFromMemoryAsync(www.bytes);来获取AssetBundle对象,这里有个好处就是通过字节来创建的AssetBundle对象,这意味着可以先解密www.bytes,再通过此方式来创建AssetBundle。

缓存机制加载(推荐),加载后会自动放入到缓存区内,如果该文件在之前已经被载入缓存区,则直接从缓存区读取。(参数二为版本号)

WWW www = WWW.LoadfromCacheorDownload(url,0);
AssetBundle assetBundle = www.assetBundle;

从AssetBundle中加载Assets资源

GameObject bb = assetBundle.LoadAsset<GameObject>("Assets/Art/UI_new/Prefab/Canvas_Unlock.prefab");
GameObject.Instantiate(bb);

AssetBundle的LoadAsset还有异步加载方式。

完整代码

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class testAssetsBundles : MonoBehaviour
{
  //总manifest文件名
  string manifestName = "AssetBundles";
  //加载目标文件名
  string assetBundleName = "unlock.bb";

  void Start ()
  {
    StartCoroutine(LoadAssetBundle());
  }

  IEnumerator LoadAssetBundle()
  {
    //AB包输出路径
    string assetBundlePath = "file:///" + Application.dataPath + "/AssetBundles/";
    //总Manifest文件路径
    string manifestPath = assetBundlePath + manifestName;

    //首先加载Manifest文件
    WWW wwwManifest = WWW.LoadFromCacheOrDownload(manifestPath, 0);
    yield return wwwManifest;
    if (wwwManifest.error == null)
    {
      //解析主Manifest的依赖文件
      AssetBundle manifestBundle = wwwManifest.assetBundle;
      AssetBundleManifest manifest = (AssetBundleManifest)manifestBundle.LoadAsset("AssetBundleManifest");
      manifestBundle.Unload(false);
      //获取目标文件所依赖文件列表
      string[] dependentAssetBundles = manifest.GetAllDependencies(assetBundleName);
      AssetBundle[] abs = new AssetBundle[dependentAssetBundles.Length];
      for (int i = 0; i < dependentAssetBundles.Length; i++)
      {
        //加载所有依赖文件
        WWW www = WWW.LoadFromCacheOrDownload(assetBundlePath + dependentAssetBundles[i], 0);
        yield return www;
        abs[i] = www.assetBundle;
      }
      
      //缓存机制加载(推荐)先检查本地缓存区如果有下载过则直接从缓存区读入
      WWW www2 = WWW.LoadFromCacheOrDownload(assetBundlePath + assetBundleName, 2);
      //如虚解密数据,则用此方式加载,这种方法能够获取bytes数据
      //WWW www2 = new WWW(assetBundlePath + assetBundleName);
      yield return www2;
      if (www2.error != null)
      {
        Debug.Log(www2.error);
        yield return null;
      }
      //通常获取
      AssetBundle assetBundle = www2.assetBundle;

      //内存获取(对信息有解密操作后可用次方式)
      //AssetBundleCreateRequest assetBundleCreateRequest = AssetBundle.LoadFromMemoryAsync(www2.bytes);
      //yield return assetBundleCreateRequest;
      //AssetBundle assetBundle = assetBundleCreateRequest.assetBundle;

      //从AssetBundle中获取资源
      //AssetBundleRequest request = assetBundle.LoadAssetAsync<GameObject>("Assets/Art/UI_new/Prefab/Canvas_Unlock.prefab");
      //yield return request;

      //GameObject bb = GameObject.Instantiate(request.asset as GameObject);

      GameObject bb = assetBundle.LoadAsset<GameObject>("Assets/Art/UI_new/Prefab/Canvas_Unlock.prefab");
      GameObject.Instantiate(bb);
    }
    else
    {
      Debug.Log(wwwManifest.error);
    }
  }
}